توضیحات

خلاصه عناوین کتاب:
باب اول: اصل قانونى بودن حقوق جزا
– اصول اساسى قانونى بودن حقوق جزا
ـ قلمرو اجراى قوانین جزایى در مكان و زمان
باب دوم: ركن مادى جرم
ـ عملیات اجرایى جرم و مراحل مختلف آن
ـ عملیات اجرایى جرم تام و نقش مرتكبین آن
باب سوم: رکن معنوی جرم
ـ مسئولیت كیفرى اشخاص حقیقى
ـ مسئولیت كیفرى اشخاص حقوقى
فهرست منابع و مآخذ