توضیحات

خلاصه عناوین کتاب:
بخش اول: مجازات
ـ مجازات و طبقه‌بندى آن
ـ مجازات سالب آزادى
بخش دوم: كیفیات مؤثر در تعیین میزان مجازات
ـ كیفیاتى كه باعث ارفاق دادگاه در تصمیم‌گیرى مى‌شود
ـ كیفیاتى كه باعث تشدید مجازات مى‌شوند
ـ جهات سقوط مجازات
فهرست منابع و مآخذ