توضیحات

خلاصه عناوین کتاب:
فصل اول: جرم و اصل قانونی بودن آن
– مفهوم و تعریف جرم از دیدگاه‌های مختلف
– اصل قانونی بودن
– علل موجهه جرم/اسباب اباحه
– قلمرو اجرای قوانین جزایی در مکان
– استرداد
فصل دوم: ارکان تشکیل دهنده جرم
– عنصر مادی
– رکن(عنصر) روانی
فصل سوم: طبقه بندی جرایم
– طبقه بندی جرایم بر اساس مجازات
– طبقه بندی جرایم بر اساس طبیعت آن‌ها
– طبقه بندی جرایم از لحاظ عنصر مادی
– طبقه بندی جرایم بر اساس رکن روانی
فهرست منابع