توضیحات

خلاصه عناوین کتاب:
بخش نخست: تشکیل عقد نکاح
– توافق پیش قراردادي
– موانع نکاح
– شرایط لازم برای صحت نکاح
– نکاح منقطع
بخش دوم: حیات (آثار) قرارداد نکاح
– حیات (آثار) قرارداد نکاح
– روابط شخصی زن و شوهر
– روابط مالی زن و شوهر
بخش سوم: انحلال نکاح
– فسخ نکاح
– طلاق
بخش چهارم: فرزندان و اقارب
– نسب و خویشاوندي
– فرزندخواندگی
– حضانت و نگهداری اطفال
– تربیت اطفال
– نفقه اقارب
منابع