توضیحات

خلاصه عناوین کتاب:
عنوان اول: ویژگیهای مشترک و عمومی سازمانهای بین المللی
– پیشینه تاریخی سازمانهای بین المللی
– علل گسترش سازمانهای بین المللی و موانع آن
– وضعیت حقوقی سازمانهای بین المللی
– وضعیت حقوقی سازمانهای بین المللی
– ساختار،تصمیم گیری و صلاحیت های سازمانهای بین المللی
– ابزار مادی لازم برای انجام اشتغلات و فعالیتهای سازمانهای بین المللی
عنوان دوم: سازمانهای بین المللی جهانی با صلاحیت عام
– جامعه ملل
– سازمان ملل متحد
عنوان سوم: سازمانهای بین المللی جهانی با صلاحیت خاص: موسسات تخصصی ملل متحد
– ویژگی های کلی موسسات تخصصی ملل متحد
– گونه شناسی موسسات تخصصی ملل متحد
عنوان چهارم: سازمانهای منطقه ای
– مفهوم منطقه در حقوق سازمانهای بین المللی
– گونه شناسی سازمانهای منطقه ای بر اساس همبستگی جغرافیایی: سازمانهای منطقه ای آسیا و اقیانوسیه
– گونه شناسی سازمانهای منطقه ای آفریقا
– گونه شناسی سازمانهای منطقه ای امریکا
– گونه شناسی سازمانهای منطقه ای اروپا
– گونه شناسی سازمانهای منطقه ای بر اساس سایر مفاهیم همبستگی
سخن پایانی
نمایه
منابع