توضیحات

خلاصه عناوین کتاب:
فصل اول: کلیات
– جایگاه حق بر سلامت
– مفهوم و محتوای حق بر سلامت و ویژگی‌های آن
– حمایت از حق بر سلامت و تعهدات دولت‌ها در قبال آن
– مقدمه‌ای بر حقوق سلامت عمومی
فصل دوم: اقدامات تقنینی دولت‌های جمهوری اسلامی ایران و آمریکا به منظور تحقق حق بر سلامت
– قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و آمریکا
– سیاست گذاری سلامت در جمهوری اسلامی ایران و آمریکا
– قوانین حوزه سلامت در جمهوری اسلامی ایران و آمریکا
فصل سوم: نهادهای فعال در تحقق حق بر سلامت و ارائه خدمات سلامت در جمهوری اسلامی ایران و آمریکا
– وزارت بهداشت
– سازمان غذا و دارو
– سایر نهادهای فعال در حوزه سلامت و ارائه‌ی خدمات سلامتی در جمهوری اسلامی ایران و آمریکا