توضیحات

خلاصه عناوین کتاب:
بخش اول: مفهوم شناسی احیاء حقوق عامه در اندیشه‌های حقوقی
– مفهوم و مبانی حقوقی احیاء حقوق عامه در نظام حقوقی ایران
– مفهوم شناسی امر احیاء حقوق عامه در ترمینولوژی حقوقی
– مبانی حقوقی حقوق عامه از منظر حقوق عمومی و حقوق فردی
– گستره مصادیق قانونی حقوق عامه در حقوق موضوعه ایران
– مصادیق حقوق عامه در قانون اساسی ایران
– مصادیق قانونی حقوق عامه در قوانین عادی و مقررات
بخش دوم: احیاء حقوق عامه توسط نهادهای قضایی متولی آن در بدنه حاکمیتی ایران
– نقش و عملکرد نهادهای قضایی متولی احیاء حقوق عامه
– نقش دادسرا و نهاد دادستانی در برخورد کیفری با موارد نقض حقوق عامه
– سایر نهادهای قضایی و اقدامات آنها در راستای احیاء حقوق عامه
– تصمیمات و اقدامات قضایی و پیشگیرانه نهاد دادستانی در راستای احیاء حقوق عامه
– اقدامات و عملکرد معاونت حقوق عامه دادستانی کل کشور
– تصمیمات و اقدامات قضایی متخذه توسط معاونت حقوق عامه دادستانی مرکز استان آذربایجان‌غربی در حفظ و صیانت از حقوق عامه
برآمد
پبوست ها
منابع