توضیحات

خلاصه عناوین کتاب:
فصل نخست: کلیات
فصل دوم: قرارداد اجاره به شرط تملیک
فصل سوم: قراردادهای مالکیت زمانی
فصل چهارم: قراردادهای جوینت ونچر
فصل پنجم: قراردادهای فرانشیز
فصل ششم: قراردادهای لیسانس
فصل هفتم: قرارداد ساخت، بهره برداری و انتقال(واگذاری)
فهرست منابع و مآخذ