توضیحات

خلاصه عناوین کتاب:
بخش اول: آیات و احکام کلی و عمومی قراردادها
– مفهوم عقد
– اقسام عقد
– شرایط اساسی صحت عقود و معاملات
بخش دوم: عقود معین در قرآن کریم
– عقود مربوط به معاملات معوّض و تملیکی
– عقود مربوط به عطایا
– عقود اذنی
– عقود مربوط به وثایق دِین
– عقود مربوط به احوال شخصیه
– قراردادهای بین ‎المللی
منابع