توضیحات

خلاصه عناوین کتاب:
فصل اول: جرم اقتصادی؛از چیستی تا پاسخ دهی
– تعریف و ماهیت جرم اقتصادی
– ارکان جرایم اقتصادی و نظام پاسخ دهی
– کیفیات مخففه و مشدده درجرایم اقتصادی
فصل دوم: علت شناسی جرایم اقتصادي در پرتو نظریههاي جرم شناختی
– نظریات مجرم محور
– نظریات فرهنگ محور
– نظریات واکنش اجتماعی
– نظریات تلفیقی یا مختلط
جمع بندی و نتیجه
پیوست و ضمایم
– استجازه از مقام معظم رهبری در مورد تمدید رسیدگی به پروندههای اخلال در نظام اقتصادی
– آئین نامه اجرایی نحوة رسیدگی به جرایم عمده و کلان اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1399
– دستورالعمل تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی مصوب 1399
– طرح مبارزه با جرایم اقتصادی مصوب 1399
– طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور ‌مصوب 1399
منابع