توضیحات

خلاصه عناوین کتاب:
فصل نخست: ساختار و ویژگی‌های اصلی کنوانسیون 1980 (سی.آی.اس.جی.)
فصل دوم: قلمرو اِعمال کنوانسیون (مواد 1-6)
فصل سوم: قواعد کلی
فصل چهارم: انعقاد قرارداد
فصل پنجم: مقررات ماهوی قراردادهای بیع
فصل ششم: مقررات نهایی (مواد 89-101)
فصل هفتم: مرور زمان
ملاحضات پایانی
Bibliography