توضیحات

خلاصه عناوین کتاب:
بخش اول: ارث
– در کلیات ارث
– شرایط ارث
– مکان و زمان تحقق ارث
– موجبات ارث و طبقات مختلف ورّاث
– در حجب
– اقسام ورثه (صاحبان فرض و قرابت)
– عول و تعصیب
– سهم الارث طبقات مختلفه ورّاث
– موانع ارث
– تعارض قوانین در باب ارث
بخش دوم: وصیّت
– مفهوم ،انواع و اوصاف وصیّت
– انشای وصیّت
– وصیّت عهدی
بخش سوم: در اخذ به شُفعَه
– در شفعه و شرایط ایجاد آن
– آثار و احکام اخذ به شفعه
فهرست منابع