توضیحات

خلاصه عناوین کتاب:
فصل ششم: تقسیم ترکه
– فرض و صاحبان فروض
– قرابت و صاحبان قرابت
– وراثي كه گاهي به فرض و گاهي به قرابت ارث مي برند
– رد
فصل هفتم: فرض و صاحبان فروض _ قرابت و صاحبان قرابت
– سهم الارث وراث طبقة اول
– سهم الارث وراث طبقة دوم
– سهم الارث وراث طبقة سوم
– سهم الارث خنثي
– توارث زوجين
فصل هشتم: امور راجع به تركه
– محل تحقق ارث و دادگاه صلاحيت دار
– مهر و موم تركه
– برداشتن مهروموم
– تحرير تركه
– قبول يا رد تركه
– تصفيه تركه
– تقسيم تركه
– تركة متوفاي بلاوارث
– تصديق انحصار وراثت
فهرست منابع و مآخذ