فهرست مطالب کتاب:
1- تقسیم اموال به منقول وغیر منقول
2- فرق بین حق عینی و حق دینی
3-در تقسیم اموال نسبت به حقوقی که به آن تعلق می گیرد
4- در تقسیم اموال نسبت به مالک
5-در ملکیت
6- حق انتفاع و حق ارتفاق
7- انواع مال غیر منقول
8- در وقف
9- در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور
10- در احیاء اراضی موات