خلاصه عناوین کتاب:
فصل اول: مفاهیم و تبار شناسی
– تعریف وضعیت مراعی
– مقایسه وضعیت مراعی با نهادهای نزدیک و مشابه
فصل دوم: موجبات ایجاد وضعیت مراعی به جهت حق عینی تبعی
– معاملات راهن نسبت به عین مرهونه
– معاملات ورثه نسبت به ترکه
فصل سوم: موجبات ایجاد وضعیت مراعی به جهت حمایت از طلبکاران و وجود مالکیت بالقوه
– موجبات ایجاد وضعیت مراعی به جهت حمایت از طلبکاران
– موجبات ایجاد وضعیت مراعی به جهت وجود مالکیت بالقوه
فصل چهارم: موقعیت و آثار وضعیت مراعی در اعمال حقوقی
– وضعیت عمل حقوقی در حالت مراعی
– وضعیت قرارداد پس از کشف واقع
نتیجه گیری
فهرست منابع و مأخذ