خلاصه عناوین کتاب:
کتاب اول: نقش اسناد در بیع اموال غیر منقول
– اسناد و جایگاه آن در قوانین موضوعه و رویه قضایی
– برسی و تبیین ماهیت حقوقی تنظیم سند رسمی در بیع اموال غیرمنقول
– اقدامات خواهان جهت مقابله با مسائل و موانع مواجه شده در جریان رسیدگی به دعوی الزام به تنظیم سند رسمی
کتاب دوم: قراردادهای ساخت و ساز
– قرارداد پیمانکاری
-قرارداد پیش فروش ساختمان و راهکارهای حقوقی مختص به آن
– قرارداد مشارکت در ساخت
-گلچینی از قراردادهاي ساختمانی
منابع و مآخذ