توضیحات

خلاصه عناوین کتاب:
فصل نخست: بیع
– شرایط بیع
– آثار بیع
– مالکیت مبیع و ثمن
– تسلیم
– ضمان درک
– خیارات
– خیارات مختص بیع
– خیارات مشترک بین بیع و سایر عقود
– احکام مشترک خیارات
– بیع شرط
فصل دوم: معاوضه
فصل سوم: اجاره
– شرایط عقد
– شرایط عمومی
– شرایط اختصاصی
– آثار و احکام عقد اجاره
– حقوق و تکالیف طرفین عقد نسبت به یکدیگر
– خیارات در عقد اجاره
– بطلان و زوال عقد اجاره
– مقررات خاص روابط موجر و مستأجر اماکن مسکونی و تجاری و کسب و پیشه
– عقود مشمول این قانون
– احکام عقد اجاره مشمول این قانون
– روبط موجر و مستأجر
– اجاره حیوان و انسان
فصل چهارم: جعاله
– ماهیت جعاله
– شرایط عقد جعاله
– شرایط طرفین معامله
– شرایط مورد عقد جعاله
– احکام و آثار جعاله
– روابط طرفین
فصل پنجم: قرض
– احکام و شرایط عقد قرض
– وظایف مقترض و مقرض
فصل ششم: عقد صلح
– شرایط عقد صلح
– اقسام صلح
– صلح بر دعوی
– صلح در مورد معامله یا صلح بدوی
– صلح تأمینی
– مسائل امتحانی
ضمائم
قانون موجر و مستأجر مصوب 1356
قانون موجر و مستأجر مصوب 1362
قانون موجر و مستأجر مصوب 1376
آیین نامه اجرایی قانون موجر و مستأجر مصوب 1376