توضیحات

خلاصه عناوین کتاب:
کتاب اول: ارث
– مفاهیم، منابع، تقسیم بندی ها و قواعدکلی ارث
– تعیین سهم الارث وارثان در طبقات مختلف
کتاب دوم: امور راجع به ترکه در امورحسبی
– شناسایی وارثان و حفظ و نگهداری ترکه
– تصفیه و تقسیم ترکه
کتاب سوم: وصیت
– مفاهیم، اوصاف، ماهیت و انعقاد وصیت
– اجرای وصیت
کتاب چهارم: شفعه
– حق شفعه
– اعمال حق شفعه (اخذ به شفعه)
فهرست منابع