توضیحات

خلاصه عناوین کتاب:
فصل اول: وازه شناسی
– مفهوم شناسی
– مبانی فقهی و حقوقی حقوق و تکالیف
فصل دوم: حقوق و تکالیف صاحبان مشاغل
– حقوق کارگر و تکالیف کارفرما
– تکالیف کارگر و حقوق کارفرما
فصل سوم: اختلافات بین صاحبان مشاغل
– چگونگی حل اختلافات بین صاحبان مشاغل در رابطه با اجرای قرارداد
– اختلافات بین صاحبان مشاغل در رابطه با انعقاد قرارداد
– اختلافات بین صاحبان مشاغل در رابطه با خاتمه قرارداد
فصل چهارم: ضمانت اجرای حقوق و تکالیف صاحبان مشاغل در پرتو قواعد فقهی
– ضمانت اجرای حقوق و تکالیف صاحبان مشاغل
– قواعد فقهی ناظر بر ضمانت اجرای حقوق و تکالیف صاحبان مشاغل
نتیجه گیری
منابع و مآخذ