توضیحات

خلاصه عناوین کتاب:
– در برداشته‌های حق متفاوت بودن در جرم‌ شناسی
بخش اول: رهیافت‌های فلسفی و تاریخی
– رهیافت دوره ی پیشامدرن
– رهیافت دوره ی مدرنیته
– رهیافت دوره ی پسامدرن
بخش دوم: رهیافت‌های حقوقی
– نظام حقوقی لیبرالیسم
– نظام حقوقی سوسیالیسم
– نظام حقوقی توتالیتاریسم
– نظام حقوقی محافظه کاری
بخش سوم: رهیافت‌های جرم شناختی
– دوره ی غیرعلمی جرم شناسی(جرم شناسی کلاسیک)
– جرم شناسی علمی( اثباتی)
– دوره ی پسا علمی جرم شناسی(عصر جرم شناسی‌های متقابل)
بخش چهارم: رهیافت‌های جامعه شناختی
– جامعه شناسی کلاسیک
– جامعه شناسی معاصر
بخش پنجم: رهیافت‌های سیاست جنایی
– راهبرد پیش رونده (جرم انگاری و کیفر گذاری)
– راهبرد پس رونده (جرم زدایی و کیفر زدایی)
منابع و مآخذ