توضیحات

خلاصه عناوین کتاب:
بخش اول: مبانی حمایت کیفری از حق بر آموزش
– مبانی اصلی
– مبنای حقوق بشری
– مبانی تکمیلی
– حقوقی، دینی و جرم‌ شناختی
– مبانی مبتنی بر فلسفه‌ی کیفر
بخش دوم: جلوه های حمایت کیفری از حق بر آموزش
– حمایت از بزه دیدگان نقض حق بر آموزش
– حمایت از بزهکاران قربانی نقض حق بر آموزش
نتیجه گیری و پیشنهادها
منابع و مآخذ