توضیحات

خلاصه عناوین کتاب:
– موضوعات فعلی نظام عدالت کیفری ( درآمدی بر دادگاه‌های حل مسأله)
– جایگزین‌های تعقیب قانونی دادگاه‌های حل مسأله
– مداخلات بالینی در دادگاه‌های حل مسأله
– دادگاه‌های مواد مخدّر
– دادگاه‌های سلامت روان
– سایر دادگاه‌های اختصاصی
– دادگاه‌های ورود مجدّد به اجتماع
– چالش‌های روش شناختی پژوهش در دادگاه‌های حل مسأله
– ملاحظات اخلاقی و حقوقی در دادگاه‌های حل مسأله
– دادگاه‌های حل مسأله وضعیت کنونی و جهت گیری آتی
منابع و مآخذ