توضیحات

خلاصه عناوین کتاب:
فصل اول: کلیات و مفاهیم
– پیشینه داوری در فقه و حقوق ایران
فصل دوم: ماهیت و مبانی داوری از لحاظ فقهی و حقوقی
– ادله فقهی مشروعیت داوری
– مبانی داوری و امتیازات آن
فصل سوم: تحلیل موضوع داوری در فقه و حقوق ایران و اجباری یا اختیاری بودن آن
– اجباری یا اختیاری بودن داوری (حکمیت)
فصل چهارم: وظایف و شرایط داوران و تبیین ضمانت اجرای عدم ارجاع امر به داوری
– وظایف داوران در حکمیت دعاوی خانوادگی
– شمول قلمرو داوری و ضمانت اجرای عدم ارجاع امر به داوری
نتیجه گیري و پیشنهادات
فهرست منابع
رزومه مؤلف