توضیحات

خلاصه عناوین کتاب:
فصل اول: بررسی اجمالی داوری بین المللی
فصل دوم: موافقتنامه ی داوری
فصل سوم: قانون قابل اعمال
فصل چهارم: تأسیس سازمان یک دیوان داوری
فصل پنجم: اختیارات، وظایف و صلاحیت یک دیوان داوری
فصل ششم: اجرای فرآیند داوری
فصل هفتم: نقش دادگاه های ملی در اجرای داوری
فصل هشتم: داوری تحت معاهدات سرمایه گذاری
فصل نهم: رأی داوری
فصل دهم: اعتراض به رأی داوری
فصل یازدهم: شناسایی و اجرای آرای داوری