توضیحات

خلاصه عناوین کتاب:
فصل اول: حقوق بین الملل دریاها
فصل دوم: حقوق بین الملل هوا و فضا
فصل سوم: حقوق دیپلماتیک و كنسولى
فصل چهارم: حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللى
فصل پنجم: حقوق مسئولیت بین المللى
فصل ششم: حقوق بین الملل مخاصمات مسلحانه
فصل هفتم: حقوق بین الملل كیفری
فصل هشتم: حقوق بین الملل اقتصادى
فصل نهم: حقوق بین‌الملل محیط زیست
فهرست منابع
مجموعه کتابهایى که تاکنون توسط این مؤلف منتشر شده است