توضیحات

خلاصه عناوین کتاب:
کتاب اول: عمومات ثبت
– اصطلاحات و امور عمومی‌ ثبت‌ها
– آثار و مقاصد ثبت و ثبت نوین در ایران
کتاب دوم: ثبت املاک
– مراحل ثبت ابتدایی املاك
– طواری‌ روند ثبت املاک
کتاب سوم: ثبت اسناد
– مقررات عمومی‌ ثبت اسناد
– دفترخانه‌ی اسناد رسمی
ضمیمه
منابع و مآخذ
دیگر کارهای نویسنده