توضیحات

خلاصه عناوین کتاب:
فصل اول: مبانی فقه و حقوق مقاومت
فصل دوم: حقوق فرهنگی مقاومت
فصل سوم: حقوق سرمایه های اجتماعی مقاومت
فصل چهارم: حقوق علم و فناوری مقاومت
فصل پنجم: حقوق امور دفاعی مقاومت
فصل ششم: حقوق اقتصاد مقاومتی
فصل هفتم: حقوق سیاست مقاومتی
جمع بندي و نتایج نهایی
فهرست منابع و مآخذ