توضیحات

خلاصه عناوین کتاب:
فصل اول: حق شفعه
– مفهوم و اوصاف حق شفعه
– شرایط ایجاد حق
– مهلت حق شفعه
– زوال حق شفعه
فصل دوم: اخذ به شفعه
– تعریف و ماهیت حقوقی و جایگاه اخذ به شفعه
– شرایط اخذ به شفعه
– آثار اخذ به شفعه
– آیین دادرسی اخذ به شفعه
– نمونه سوالات تستی در خصوص حق شفعه که در آزمون‌های مختلف مطرح شده است
پاسخ تحلیلی و تشریحی سوالات
منابع ومآخذ