شامل:
-شناساییِ کلید واژه ها و اصطلاحات (واژه شناسی)
-مبانی و ابزارِ نوشتن (روش شناسی)
-سیر تدوینِ یک نوشته (جمله شناسی)
-رعایتِ نظمِ درونی نوشته (بافتار نوشته)
-رعایتِ دقت و اختصار (موجزنویسی)
-استفاده از عناوین و تیترها (عنوان گذاری)
-استفاده از اعداد و یاحروف (شماره گذاری)
-رعایتِ حاشیه ها و فاصله های لازم (حاشیه گذاری)
-استفاده ی مناسب از علائم سجاوندی (نشانه گذاری)
سبک کتاب: آموزشی، کاربردی
قابل استفاده برای: دانشجویان و فعالان حقوق