توضیحات

خلاصه عناوین کتاب:
– کلیات
بخش اول: دعاوی خانوادگی و تعریف آن
بخش دوم: موارد انحلال عقد نکاح
بخش سوم: طلاق و انواع آن
بخش چهارم: حضانت
بخش پنجم: دعوی نفقه
بخش ششم: دعوی مهریه
بخش هفتم: دعوی جهیزیه
بخش هشتم: دعوی نسب
بخش نهم: نصب قیم و ناظر و امین و عزل آنها
بخش دهم: سایر دعاوی قابل طرح در دادگاه خانوادگی
بخش یازدهم: اقلیتهای مذهبی
– صلاحیت