توضیحات

خلاصه عناوین کتاب:
فصل اول: کلیات
– اصالت لزوم در عقود و قراردادها
– استثناء پذیری اصل لزوم
– ضمان و انواع آن
– مفهوم شناسی عذر
– ملاک تحقق عذر عام
– اقسام عذر
– عناوین مصداقی عذر عام در فقه
– قلمرو مانعیت عذر عام در عقود
– عذر عام و فرآیند تأثیر عقد
– مفهوم شناسی آثار عذر عام
فصل دوم: مبانی و ادلّه
– لزوم رعایت قصد و رضاي دخیل در عقد
– تعذر وفا به مضمون عقد
– قاعدة تلف قبل از قبض در حقوق ایران و فرانس
– قاعدة نفی ضرر
فصل سوم: شرایط و آثار
– شرائط عذر عام
– آثار عذر عام
نتیجه گیری
فهرست منابع