توضیحات

خلاصه عناوین کتاب:
بخش اول: کلیات و تحول حقوق جزا و منابع
– تحولات حقوق جزا
– اصول کلی حقوق جزای اسلام
– اصل تساوی مجازاتها
– اصل شخصی بودن مجازات
– اصل فردی کردن مجازات
– اصل قانونی بودن مجازاتها
– بخش دوم: توضیح و بیان نکات کلیدی مواد قانون مجازات اسلامی 1392(مربوط به حقوق جزای عمومی)
– قانونی بودن جرائم، مجازاتها و دادرسی كیفری
– نحوه تعیین و اعمال مجازاتها
– مجازاتها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان
– سردستگی گروه مجرمانه سازمان یافته
– شرایط و موانع مسئولیت كیفری
فهرست منابع