کتاب حاضر جزو معدود کتاب‌های حوزه دیجیتال است که مباحث مربوط به تحول دیجیتال سازمان‌ها را با چهار دیدگاه استراتژی و مدل کسب‌وکار، مدیریت زنجیره ارزش و عملیات، بازاریابی و سازماندهی مورد توجه قرار می‌دهد.