توضیحات

خلاصه عناوین کتاب:
فصل اول: کلیات حقوق تعهدات
– تمایز اعمال مادي از حقوقی و امور معنوي
– تمایز اعمال حقوقی از وقایع حقوقی
فصل دوم: تشکیل قراردادها و تعهدات
– کلیات موضوع
– شرایط عمومی صحت قراردادها
– شرایط اختصاصی صحت قراردادها
فصل سوم: عیوب اراده
– اکراه .Duress
– اشتباه .Mistake
فصل چهارم: شروط ضمن عقد
– کلیات شروط
– اقسام شرط از جهت صحت و عدم صحت
– ضمانت اجراي تخلف از شروط
– تاثیر انحلال عقد بر شرط
فصل پنجم: انحلال قراردادها و تعهدات
– اسباب قهري انحلال قراردادها
– اسباب ارادي انحلال عقود و تعهدات
« مسائل امتحانی »
فهرست لغات و اصطلاحات به زبان انگلیسی
منابع و مآخذ
سایر آثاري که ازهمین نویسنده در انتشارات مجد به چاپ رسیده است