کتاب رفتار مصرف کننده اثر لئون جی شیفمن و جوزف ال وایزنبلت ترجمه دکتر احمد روستا و دکتر مریم ابدی از انتشارات قلم همت:

کتاب رفتار مصرف کننده شامل 16 فصل است و در آخریش ویرایش آن هدفگذاری رفتاری، محصولات و پیام های تبلیغاتی مشتری پسند، تحلیل های پیش بینی کننده، دستیابی به بازرسی چشمی بجای گروههای آماری، پیگیری رهیابی، جستجوی آنلاین و تجزیه و تحلیل بازدیدهای وبسایت ها، سنجش تاثیر نظرات شخصی افراد بصورت آنلاین، تبلیغات مشتری محور و ساختارهای جدید رسانه ای مانند تبلیغات توسط تلفن ها ی همراه و نرم افزارهای کاربردی را مورد بحث قرار می دهد. این نسخه ویرایشی در دانشگاههای سراسر جهان بطور گسترده مورد استفاده می گیرد.
سبک کتاب: آموزشی، درسی دانشگاهی، کاربردی
قابل استفاده برای: ترم دانشگاهی، مطالعه آزاد