شامل:
-کلیات و مفاهیم
-انواعِ تحقیقِ علمی
-ساختار و فرایندِ پایان نامه نویسی
-نحوه جمع آوری اطلاعات و داده ها
-مستند سازی و آیینِ نگارش و ویرایش
-مشخصاتِ ظاهری پایان نامه
-نحوه نگارشِ مقاله
سبک کتاب: کاربردی
قابل استفاده برای: دانشجویان و فعالان حقوق