مشخصات کتاب ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت و حسابداری تألیف هادی رنجبران از نشر انتشارات اثبات:
شرح بسیار جامع و کامل ریاضیات رشته های مدیریت و حسابداری
ارائه مثالها و تمرین های میکرو طبقه بندی شده و بسیار متنوع و متعدد در بین مباحث هر فصل
حل و تشریح بیش از 1200 مثال متنوع به صورت طبقه بندی شده
حل تشریحی تست های آزمون های کارشناسی ارشد دوره های قبل
سرفصل مباحث کتاب:
– مجموعه ها
– بسط دوجمله‌ای
– تابع
– حد و پیوستگی
– مشتق
– انتگرال
– بردار، خط و صفحه
– ماتریس و دترمینان
– توابع چندمتغیره
– معادلات دیفرانسیل
– دنباله و سری
– کاربرد ریاضیات
– سوالات آزمون های کارشناسی ارشد