توضیحات

خلاصه عناوین کتاب:
فصل اول: کلیات
– تحولات اجتماعی حقوق
– ضرورت تفکیک تحولات
– تحول مفهومی قرارداد از منظر مکاتب حقوقی
– حاکمیت نظام حقوق عمومی و حقوق خصوصی و حقوق بین‌الملل بر قراردادها
– تأثیر پذیری قرارداد از عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و اخلاقی
فصل دوم: شکل‌گیری و تحول انواع قرارداد در نظم داخلی و جهانی
– شکل گیري قراردادهاي الحاقی براي پیشبرد اهداف دولت
– شکل‌گیری قراردادهای جمعی در اثر نهادینه شدن فرهنگ گفتگو و روابط قراردادی
– تأثیر جهانی‌شدن حقوق بر نظم قراردادها
– موقعیت قرارداد در حقوق خصوصی و عمومی
– اصول حاکم بر انعقاد قرارداد
– تحول اصول حاکم بـر قراردادهـا در پرتـو تئـوريهـاي مـدرن حقـوق قراردادي
– حقوق بشري شدن قراردادها در پرتو حمایت از طرف ضعیف
فصل سوم: تحول قرارداد در حقوق ایران
– بررسی تحولات قرارداد در پرتو شکل‌گیری حکومت اسلامی
– مصادیق تحول حقوق قراردادها
فصل چهارم: تحول مفهوم قرارداد در نظام کامن لا
– عدم تقسیم حقوق به عمومی و خصوصی
– تحولات قرن بیستم در نظام حقوقی انگلیس
– تحولات انصاف قراردادی
فهرست منابع و مأخذ