سرفصل‌های کتاب:
-مقدمه ای بر تاریخ توسعه منابع انسانی و تئوری تفکر انتقادی
-اوایل تاریخ بشر
-دوران یونان باستان
-1800-400 بعد از میلاد: قرون وسطی، رنسانس و دوره روشنفکری
-انقلاب صنعتی
-جنگ جهانی دوم
-دهه های 1970-1950: ظهور توسعه سازمان
-توسعه منابع انسانی در عصر مدرن
-فرضیات بنیادی تئوری ها و تکنیک های توسعه منابع انسانی
-تفکر انتقادی در توسعه منابع انسانی مسیری رو به آینده