این کتاب برای دانشجویان رشته‌های مدیریت بازرگانی، صنعتی، دولتی، بیمه صنایع و رشته حسابداری در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد به عنوان منبع اصلی درس «سیستم اطلاعات مدیریت» به ارزش 2 و 3 واحد تدوین شده است.

پیشگفتار

فصل اول: نگاهی کلی بر سیستمهای اطلاعاتی
فصل دوم: سلول‌گرایی، زیربنای تحولات در صنعت رایانه
فصل سوم: عناصر سیستم اطلاعاتی
فصل چهارم: طراحی ساختار مفهومی اطلاعات
فصل پنجم: طراحی پایگاه داده‌ای
فصل ششم: طراحی برنامه نظام‌یافته
فصل هفتم: پالایش مختصات برنامه

ضمیمه
منابع و مآخذ
در انتهای هر فصل پرسشها و واژه‌ها و مفاهیم مهم و در برخی موارد تمرین درج شده است.