کتاب شرح جامع قوانین خاص جزایی امین بخشی زاده اهری از انتشارات شریف به صورت ماده به ماده به تشریح قوانین جزایی پرداخته و داوطلبان آزمون های حقوقی، شاغلین قضایی، وکالت و اساتید دانشگاه از مخاطبان این کتاب هستند. شرح جامع قوانین خاص جزایی بخشی زاده اهری تنها کتابی است که به صورت تخصصی در زمینه این قوانین تالیف گردیده است و وجود آن در کتابخانه از جهت سودمند بودن آن، بسیار خوشایند خواهد بود.