توضیحات

خلاصه عناوین کتاب:
بخش نخست: کلیات
– مفهوم حضانت کودک و ترتیب مستحقین حضانت
– ماهیت حضانت و حکم آن
– شرایط مستحقین حضانت در آراء فقها و حقوقدانان
بخش دوم: مفهوم‏شناسی واژه «امانت» و بررسی آراء فقها
– مفهوم واژه «امانت» و واژه‌های متناظر آن و ارتباط میان این واژه‏ها
– بررسی ادله و آراء موافقین و مخالفین اشتراط امانت حاضن
بخش سوم: شرطیت امانت برای حضانت در قوانین و مقررات ایران
– میزان توجه قانون‏گذار ایران به شرط امانت حاضن
– راهکارهای تکمیل و اصلاح قوانین و مقررات ایران در باب شرط امین بودن حاضن
یافته ها و پیشنهادات
منابع