توضیحات

فهرست مطالب کتاب :
پیشگفتار
فصل پنجم
– شروط ضمن عقد
– مبحث نخست
– ماهیت شرط ضمن عقد و ارتباط شرط با عقد
بخش نخست
– ماهیت شرط ضمن عقد
بخش دوم: ارتباط شرط با عقد
– بحث‌های تفصیلی
مبحث دوم
– اتصال شرط به عقد (شرط مصرح، شرط تبانی، شرط ضمنی و شرط الحاقی)
بخش نخست
– تعریف و تفکیک شرط مصرح و شرط ضمنی و شرط الحاقی
بخش دوم
– ماهیت و وضعیت حقوقی شروط چهارگانه مصرح، تبانی، ضمنی و الحاقی
بخش سوم
– تحلیل و نتیجه اتصال شرط به عقد
– بحث‌های تفصیلی
مبحث سوم
– اقسام شرط ضمن عقد (شرط صفت، شرط نتیجه و شرط فعل اثباتاً یا نفیاً)
بخش نخست
– شرط صفت
بخش دوم
– شرط نتیجه
بخش سوم
– شرط فعل
– بحث‌های تفصیلی
مبحث چهارم
– شرایط صحت شرط مندرج ضمن عقد
– بحث‌های تفصیلی
گفتار نخست
– مقدور بودن انجام شرط
– بحث‌های تفصیلی
گفتار دوم
– با فایده بودن شرط
گفتار سوم
– مشروع بودن شرط
بخش دوم
– شرایطی که وجود آن شرط و عقد را باطل می‌کند
گفتار نخست
– شرط خلاف مقتضای عقد
گفتار دوم
– شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود
مبحث پنجم
– قابل یا غیرقابل اسقاط بودن شروط سه گانه
بخش نخست
– شرط قابل اسقاط
بخش دوم
– شروط غیرقابل اسقاط
بخش سوم
– اثر انحلال معامله مشروط در شرط ضمن عقد
بخش چهارم
– اسقاط حق به وسیله شرط ضمن عقد
مبحث ششم
– تخلف شرط و اثر آن در روابط طرفین
بخش نخست
– تخلف از شرط نتیجه
بخش دوم
– تخلف از شرط صفت
بخش سوم
– تخلف از شرط فعل
– مسائل امتحانی
فهرست کتاب‌های مورد مطالعه
فهرست قوانین و مقررات مورد استناد داخلی
فهرست قوانین و مقررات مورد استناد خارجی