توضیحات

خلاصه عناوین کتاب:
فصل اول: کلیات و بنیان‌های نظری
– مفهوم شناسی صلاحیت
– انواع صلاحیت
– محاکم اختصاصی
– مرجع تشخیص و حل اختلاف صلاحیت
فصل دوم: صلاحیت ذاتی
– تبیین صلاحیت ذاتی
– دادگاه عمومی و انقلاب
– شوراهای حل اختلاف
– سازمان تعزیرات حكومتی
– دیوان عالی كشور
– دادسرای دیوان عالی كشور
فصل سوم: صلاحیت محلی
– محل وقوع جرم
– عدول از صلاحیت
فصل چهارم: صلاحیت شخصی
– دادگاه اطفال
– دادگاه ویژه روحانیت
– دادگاه نظامی
فهرست منابع
ضمایم