توضیحات

خلاصه عناوین کتاب:
فصل اول: کلیات و مفاهیم
– فسخ نکاح
– پیدایش بیماری های جدید و پیشرفت و تحولات علم پزشکی
فصل دوم: تأثیر درمان عیوب نکاح بر حق فسخ به دلیل پیشرفت علم پزشکی و پیدایش بیماریهای جدید
– بررسی دیدگاه‌های راجع به تأثیر درمان عیوب بر حق فسخ
– نظریه بقاء حق فسخ
– امکان اجبار فرد معیوب به درمان
– نظریه محدود نبودن عیب‌ها به موارد یاد شده در روایات
– ضرورت تحول در عیوب موجب فسخ نکاح
فصل سوم:بررسی فقهی و حقوقی توسعه و تضییق عیوب موجب فسخ نکاح
– بررسی توسعه یا تضییق عیوب موجب فسخ نکاح
– بررسی حقوقی فسخ نکاح با توجه به رویه قضایی و آراء صادره از مراجع قضایی کشور و آرای فقهی
– آراء صادره از مراجع قضایی کشور
– دلایل عمده شهید ثانی
– پیدایش بیماری‌های جدید و پیشرفت و تحولات علم پزشکی