توضیحات

خلاصه عناوین کتاب:
فصل اول: تبیین مفاهیم
– حق بر حفظ صلح
– حق بر تنوع فرهنگی
فصل دوم: تبیین جایگاه خشونت در نفی تنوع فرهنگی
– سهم تاریخی جنگ‌ها در نفی تنوع فرهنگی
– بررسی ارتقای احترام به تنوع فرهنگی پس از جنگ سرد
فصل سوم: نقش احترام به حق بر تنوع فرهنگی در تحقق حق بر صلح
– بررسی تحولات تنوع فرهنگی از گذشته تاکنون و بررسی تاثیر آن بر حفظ صلح
– یونسکو و نیل به صلح جهانی در سایه تنوع فرهنگی
– تعهدات دولت‌ها در حمایت از تنوع فرهنگی در جهت دستیابی به صلحی پایدار
– جایگاه جوامع چند فرهنگی در رتبه بندی جهانی صلح