توضیحات

خلاصه عناوین کتاب:
فصل اول: ماهیت قانون کیفری
فصل دوم: تاریخ حقوق کیفری
فصل سوم: حقوق کیفری و نظام فدرال آمریکا
فصل چهارم: فرآیند قانونگذاری
فصل پنجم: عناصر حقوق کیفری
فصل ششم: آیین دادرسی کیفری؛ تحقیق در مورد جرم
فصل هفتم: آیین دادرسی کیفری؛ محاکمه
فصل هشتم: تشکیلات دادگاه اطفال و نوجوانان
فهرست منابع