توضیحات

فهرست مطالب کتاب:
دیباچه استاد دکتر غلامرضا طَیَرانیان
دیباچه استاد دکتر نجاد علی الماسی
سخن مؤلف با خوانندگان
مقدمه
فصل نخست: ضمان معاوضی
1. تبیین موضوع
گفتار نخست: ضمان معاوضی قبل تسلیم
بند اول: مفهوم قبض و نکات آن
الف: معنای قبض و اقسام آن
2. معنای قبض
3. قبض مادی یا فیزیکی
4. قبض حقوقی یا اعتباری
ب: آثار قبض
5. «قبض» اثر عقد معاوضی
6. «قبض» سبب انتقال ضمان معاوضی به متعامل
7. «قبض» شرط صحت عقود عینی
8. «قبض» سبب تبدیل حق دینی به عنی
9. «قبض» شرطِ لزوم برخی عقود
10. قبض به عنوان عمل حقوقی
11. قبض به عنوان عمل مادی
12. اثر جزایی قبض مبیع معین بدون اذن
13. قبض به عنوان عامل مسئولیت مدنی
بند دوم: قاعده تلف مبیع قبل قبض
14. تعریف قاعده
15. وضعیت منابع در تلف مبیع قبل قبض
16. اقسام تلف مال مورد معامله
17. وضعیت ید بایع قبل تسلیم مبیع به مشتری
بند سوم: حالات مختلف از بین رفتن مورد عقد قبل تسلیم
18. تبیین موضوع
الف: حالت اول (تلف قهری مبیع)
19. انفساخ عقد با تلف مورد معامله قبل قبض
20. موافق یا مخالف اصول بودن ماده 387 ق.م
21. دلایل مخالفِ اصول بودن انفساخ عقد
22. دلایل موافقِ اصول بودن انفساخ عقد
23. امری یا تکمیلی بودن قاعده
24. تلف عین در حالت اجرای حق حبس
25. وضعیت عقد در فرض تأخیر بایع در تسلیم مبیع
26. دلایل انفساخ عقد با تلف قهری در دوران تاخیر بایع
27. دلایل ابقای عقد با تلف قهری در دوران تاخیر بایع
28. وضع حقوق فرانسه در حالت تلف مبیع با تاخیر بایع
ب: حالت دوم «تلف مبیع توسط یا به سبب تقصیر بایع»
29. ضمان مثل و قیم بایع در تلف به سبب تقصیر بایع
ج: حالت سوم «تلف مبیع توسط مشتری»
30. شمول قاعده اقدام در تلف به فعل مشتری
د: حالت چهارم «تلف مبیع توسط ثالث»
31. انفساخ یا بقای بیع در تلف مبیع توسط ثالث
بند چهارم: نقض و عیب در مورد عقد تسلیم
32. نقص مبیع قبل تسلیم
33. عیب مبیع قبل تسلیم
34. تمایز ضمان معاوضی از ضمان درک و ضمان عُعده
گفتار دوم: ضمان معاوضی بعد تسلیم
35. تبیین موضوع
36. مبنای بخش اخیر ماده 453 ق.م
37. نقدی بر مسئولیت بایع در بخش اخیر ماده 453 ق.م
فصل دوم: خیارات قانونی
مبحث نخست: طرح کلیات
گفتار اول: مفهوم شناسی موضوع
38. مفاهیم «فسخ» و «خیار»
39. منع سوء استفاده از حق در فسخ عقود جایز
40. مفهوم «اصل لزوم قراردادها»
41. مبانی ایجاد خیارات
گفتار دوم: تقسیم خیارات به اعتبارات مختلف
42. تقسیم خیارات بر اساس مال موضوع قراداد
43. تقسیم خیارات بر اساس جریان داشتن آن‌ها در عقود
44. تقسیم خیارات بر اساس مدّت خیار
45. تقسیم خیارات بر اساس توارثِ آن‌ها
46. تقسیم خیارات بر اساس زمانِ ایجاد آن‌ها
مبحث دوم: بررسی تفصیلی خیارات
گفتار اول: خیار غَبن
47. کلیات خیار غَبن
48. جریان قاعده موازنه در خیار غبن
49. دلایل حقوقی بخش اخیر ماده 421 ق.م
گفتار دوم: خیار تَبَعُّض صفقه
50. تبیین مفهوم
51. خیار شرکت
52. وجوه تمایز خیار شرکت و تبعُّضِ صفقه
گفتار سوم: خیار تَعَذُّر تسلیم
53. تبیین خیار
54. مجاری ایجاد خیار تعذّر تسلیم
55. موارد خارج از خیار تعذّر تسلیم
56. جریان عدالت معاوضی در خیار تعذّر تسلیم
57. ممتنع شدن شرط ضمن عقود نکاح و وقف و ضَمان
گفتار چهارم: خیار تفلیس
58. تعریف خیار
59. شرایط ایجاد خیار تفلیس
60. جریان عدالت معاوضی در خیار تفلیس
61. دلایل جریان خیار تفلیس در تمام عقود معاوضی
گفتار پنجم: خیار شرط و مفاهیم مشابه
بند اول: تبیین معانی مختلف شرط
62. مشترک لفظی بودن «شرط»
63. معانی عرفی شرط
64. معانی اصطلاحی شرط
65. کاربرد مُقتضی و شرط در حقوق مدنی
بند دوم: خیار شرط و نکات آن
66. مفهوم خیارِ شرط
67. بررسی نفوذ خیار شرط
68. نحوه اجرای خیار شرط در دفترخانه
69. را‌ه‌های مختلف درج خیار شرط
70. جریان عدالت معاوضی در خیار شرط
بند سوم: شرط فاسخ
71. تبیین موضوع
72. مشروعیت شرط فاسخ در حقوق ایران
73. ماهیت حقوقی شرط فاسخ
74. تفاوت‌های شرط فسخ و فاسخ
75. ارائه راهکار در تردید بین شرط فسخ و فاسخ
76. شباهت‌های شرط فسخ و فاسخ
77. جریان عدالت معاوضی در شرط فاسخ
78. واکاوی یک دعوا درباره شرط فاسخ
79. توجهبه تعهداتمتقابل در شرط فاسخ
80. مقایسه دو دادنامه درباره وضعیت عقد پس از تحقق شرط
بند چهارم: بیع شرط
81. تبیین مفهوم
82. تفاوت‌های بیع شرط و عقد خیاری
گفتار ششم: خیار تخلّف از شرط (اشتراط)
83. تبیین خیار
84. اقسام شرط صفت
85. برقراری عدالت معاوضی در حالت کسری مساحت
86. تکمیلی بودن مراتب خیار تخلف از شرط
87. واکاوی دو دادنامه در تکمیلی بودن مواد 237 تا 239 ق.م
88. توجه به تعهد مقابل مشروط لَه در اعلام فسخ قرارداد
گفتار هفتم: خیار عیب
89. تبیین خیار
90. عدم جریان خیار عیب در عین کلی
گفتار هشتم: خیار تدلیس
91. تبیین خیار
92. عین معین بودن مورد معامله شرط خیار تدلیس
93. مصادیق تدلیس در نکاح
94. پنهان کردن ازدواج سابق با وصف باکرده بودن زن
95. پنهان کردن عدم بکارت زوجه به واسطه زنا
گفتار نهم: خیار تأخیر ثمن
96. تبیین خیار
97. شرط اول ایجاد خیار
بیع بودن عقد
98. شرط دوم
اختصاص خیار به فروشنده
99. شرط سوم
گذشتن سه روز از تاریخ بیع
100. شرط چهارم
تمام مبیع و ثمن، تسلیم و تأدیه نشده باشد
101. شرط پنجم
بیع حال یا نقد باشد
102. شرط ششم
مبیع «عین معیّن» یا «کلّی در معیّن» باشد
گفتار دهم: خیار مجلس
103. تبیین خیار
104. نحوه اجرای خیار مجلس در اسناد رسمی
گفتار یازدهم: خیار حیوان
105. کلیات خیار حیوان
106. شرط اول
بیع بودن قرارداد تنظیمی
107. شرط دوم
اجرای خیار در مدت سه روز
108. شرط سوم
زنده بودن حیوانِ موردِ معامله
109. شرط چهارم
عدم تصرف در حیوان
مبحث سوم: مباحث تکمیلی خیارات
110. اعلامی بودن فسخ
111. شیوه اجرای فسخ
112. اعلام فسخ قرارداد به شیوه دعوای مستقل
113. اعلام فسخ قرارداد به شیوه طرح ایراد یا دعوای تقابل
114. تفاوت فسخ و بطلان
115. عناوین صحبح برای حالات بطلان و فسخ
116. تمیز عقد قابل فسخ از باطل
117. تمیز عقد قابل فسخ از عقد خیاری
118. تمیز عقد غیرنافذ از قابل فسخ
119. شرط اسقاط خیارات ضمن عقد
120. واکاوی دو دادنامه درباره شرط اسقاط خیارات
121. منوط کردن فسخ به پرداخت خسارت
مسائل امتحانی
مسأله اول (حقوق مدنی 6 نیمسال دوم 94)
مسأله دوم (حقوق مدنی 6 نیمسال دوم 94)
مسأله سوم (آزمون جامع دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران نیمسال دوم 96)
مسأله چهارم (حقوق مدنی 6 نیمسال دوم 96)
مسأله پنجم پایان ترم (حقوق مدنی 6 نیمسال دوم )96
مسأله ششم (حقوق مدنی 6 نیمسال دوم 96)
مسأله هفتم (حقوق مدنی 6 نیمسال دوم 95)
مسأله هشتم (حقوق مدنی 6 نیمسال دوم 95)
مسأله نهم (حقوق مدنی 6 نیمسال دوم 95)
مسأله دهم (حقوق مدنی 6 نیمسال اول 97)
مسأله دهم (حقوق تعهدات دانشگاه بین الملل امام قزوین نیمسال دوم 96)
مسأله یازدهم (حقوق تعهدات دانشگاه بین الملل امام قزوین نیمسال دوم 96)
مسأله دوازدهم (حقوق تعهدات دانشگاه بین الملل امام قزوین نیمسال دوم 96)
مسأله سیزدهم (حقوق تعهدات دانشگاه بین الملل امام قزوین نیمسال اول 95)
مسأله چهاردهم (حقوق تعهدات نیمسال دوم 94)
مسأله پانزدهم (حقوق تعهدات تابستان 1395)
مسأله شانزدهم (مسأله حقوق تعهدات نیمسال دوم 96)
مسأله هفدهم (حقوقو تعهدات نیمسال دوم 94)
مسأله هجدهم (حقوق تعهدات تابستان 1394)
مسأله نوزدهم (حقوق مدنی 3 نیمسال دوم 95)
منابع
فهرست لغات و اصطلاحات به زبان انگلیسی
محصولات مرتبط