توضیحات

فهرست مطالب کتاب:
دیباچه استاد دکتر غلامرضا طَیَرانیان
دیباچه استاد دکتر نجاد علی الماسی
سخن مؤلف با خوانندگان
مقدمه
1. قلمرو قاعده موازنه
2. قلمرو قاعده عدالت معاوضی در عقود معاوضی
3. اهمیت و ضرورت قواعد موازنه و عدالت معاوضی
فصل نخست: مفهوم شناسی موضوع
مبحث نخست: عدالت و مفاهیم مرتبط آن
4. تعاریف مختلف عدالت
5. ارزش عدالت در دین اسلام
6. انعطاف پذیری و نسبیَّت مفهوم عدالت
7. مفهوم انصاف و تفاوت آن با عدالت
8. روابط مختلف عدالت و انصاف
9. کارکرد انصاف در حقوق بین الملل و انگلیس
10. جایگاه انصاف و عدالت در حقوق ایران
11. رعایت اصول حقوقی در استناد به انصاف یا عدالت
12. چگونگی تفسیر قانون به سمت عدالت و انصاف
13. تفاوت و تشابهات منطق حقوق و ریاضی
14. تفاوت عدالت مطلق و نسبی
مبحث دوم: عقد معاوضی و مسائل مرتبط با آن
گفتار نخست: کلیات عقد معاوضی
15. ماهیت عقد مُعَوَّض و غیر معوض
16. میزان اعتبار عقود غیرمعاوضی در حقوق ایران و انگلیس
17. دسته بندی عقود از جهت امکان معوض یا مجانی بودن
18. مفهوم «عِوَض» در عقود معاوضی
19. مفهوم «شرط عِوَض» در عقود مجانی
20. ویژگی‌های شرطِ عوض
21. تشخیص قصد مشترک طرفین در انعقادِ شرطِ عِوَض
22. معنای عبارت «معوض» در مواد 801 و 803 ق.م
23. مشروعیت درج شرط عوض در عقود مجانی و استثنای آن
گفتار دوم: جریان اصلِ عدم تَبَرُّع در عقودِ معاوضی و غیرمعاوضی
24. مفهوم اصل عدم تبرع
25. شرایط امکان مطالبه اجرت در انجام کار
26. توجه به عرف در اِحراز یا عدم احراز قصد تبرع
27. جریان اصل عدم تبرع در وقایع حقوقی و اعمال حقوقی
28. وضعیت تعهدات ناشی از نکاح از جهت معاوضی یا مجانی بودن
گفتار سوم: مبانی لزوم وجواز عقودِ معاوضی و غیرمعاوضی
الف. تقسیمات جامع قراردادها از جهت لزوم و جواز
29. عقود لازم
30. معیارهای شناخت عقود لازم
31. عقود جایز
32. اقسام عقود جایز
33. عقود جایزی که در اثر امری تبدیل به لازم می‌شوند
ب: بررسی عقود معاوضی از جهت لازم یا جایز بودن
34. ضابطه کلی جهت لزوم یا جواز عقود معاوضی
35. بررسی برخی عقودِ معاوضی از جهت لزوم و جواز
گفتار چهارم: وجوه تمایز برخی عقود معاوضی و غیرمعاوضی
36. تبیین وجوه تفاوت
الف: تمایز مبنایی دو عقد
37. تمایز اساسی در هدف تشکیل
ب: تمایز در آثار دو عقد
38. تفاوت در جریان قاعده تلف مبیع قبل قبض
39. تفاوت در جریان برخی خیارات
40. تفاوت در جریان حق حبس
41. تفاوت در ارتباط متقابل تعهد عِوًض با معوض
42. تفاوت در جریان قاعده مایُضمِن
43. بطلان عقد معاوضی با فقدان عوض و صحت عقد غیر معوض در صورت فقدان شرط عوض
44. تفاوت در تملّکات غیرِ معوض برای محجورین
45. تفاوت در احکام عقد با اشتباه در شخصِ طرفِ معامله
مبحث سوم: مفهوم عدالت معاوضی
46. مفهوم عدالت معاوضی از دیدگاه دانشمندان
47. تعریف عدالت معاوضی از دیدگاه کاربردی
48. تبیین قاعده موازنه از دیدگاه کاربردی
49. توجه به اصول حقوقی در طرح قاعده موازنه و عدالت معاوضی
50. اثر گذاری عدالت معاوضی بر عدالت توزیعی
فصل دوم: مجاری و مصادیق موازنه و عدالت معاوضی
مبحث نخست: مجاری و مصادیق تمثیلی قاعده موازنه
51. تمثیلی بودن مصادیق موازنه و عدالت معاوضی
گفتار اول: توجه به موازنه در نظام آفرینش و آیات الهی
52. موازنه در نظام آفرینش
53. توجه به موازنه در آیات الهی
گفتار دوم: مصادیق تمثیلی قاعده موازنه
بند اول: مصادیق موازنه در روابط حقوقی داخلی
الف: موازنه حق و تکلیف در روابط زناشویی
54. تبیین موضوع
55. ضرورت موازنه حق و تکلیف در دعاوی تمکین و نفقه
56. تمکین به عنوان شرطِ استقرار نفقه
57. توجه به تناسب نفقه با شان زوجه
ب: موازنه حق و تکلیف زن و مرد در طلاق خُلع
58. تبیین موضوع
59. ضرورت تضمین حق زوج با ابلاغ رجوعِ زن به فدیه
60. دلایل بطلان رجوع زن به فدیه با عدم آگاهی مرد به رجوع آن
61. تحلیل یک دادنامه در رجوع زوجه فدیه
62. ضرورت تضمین حق زوجه با وقوع طلاق خلع در شرایط متعارف
پ: موازنه حق و تکلیف نامزدها در پیمان نامزدی
63. تبیین مفهوم نامزدی
64. تمیز «نکاح موقّت» از «نامزدی»
65. ضمانت اجرای برهم خوردن موازنه حقوق در پیمان نامزدی
ت: موازنه حق و تکلیف زوجین در اجرای حق حبس مهریه
66. مشروعیت اصل حق حبس مهریه
67. تبیین موضوع بحث
68. گردشکار صدور رأی وحدت رویه 708
22/5/1387
69. مبانی حق حبس زوجه در فرض اعسار زوج
70. مبانی عدم حق حبس مهریه زوجه در فرض اعسار زوج
71. مغایرت تبصره ماده 53 قانون حمایت خانواده با اصل برائت
72. قلمرو تمکین در ماده 1985 ق.م
ث: موازنه حق و تکلیف در مسئولیت مدنی
73. موازنه حق و تکلیف در تمام اسباب مسئولیت مدنی
74. موازنه حق و تکلیف در قاعده فقهی «مَن لَهُ الغُنم فَعَّلَیهِ الغُرم»
ج: موازنه در سایر روابط حقوقی
75. موازنه حق وراث در تملک سهم الارث و تکلیف پرداخت دیون
76. توجه به موازنه در اصل تقسیم به تساوی
77. موازنه بین حقوق کارگر یا کارمند و کارفرما
78. موازنه بین جرم و مجازات
بند دوم: توجه به موازنه حقوق بین الملل خصوصی
79. موازنه بین حقوق تبعه ایرانی و خارجی در تأمین خواسته
80. توجه به موازنه حقوق در شناسایی و اجرای احکام خارجی
81. توجه به معامله متقابل در معتبر شناختن اسناد خارجی
مبحث دوم: مجاری و مصادیق تمثیلی عدالت معاوضی
82. حق حبس در عقود معاوضی
83. قاعده تلف مورد عقد قبل تسلیم
84. کارکرد عدالت معاوضی در خیارات قانونی
85. عدالت معاوضی در روابط بین موجر و مستأجر
86. ضرورت تعدیل قرارداد
87. توجه به عدالت معاوضی در مقررات انتقال سهام با نام
88. حکومت قانون زمان عقد در تعارض قوانین در زمان
89. قابل پیش بینی بودن ضرر در الزامات ناشی از قرارداد
90. توجه به عدالت معاوضی با دریافتِ بهای روز عوض
91. توجه به عدالت معاوضی در مهلت عادله یا قرار تقسیط برای مدیون
92. بطلان تعلیق عقود معوض به فوت موصی بر پایه عدالت معاوضی
93. عدالت معاوضی یکی از مبانی بطلان معامله ربوی
94. بطلان شرطِ مجهول موجب جعل به عوضین
95. عدالت معاوضی یکی از مبانی بطلانِ بیعِ دین به دین
96. درج تعهد به نفع ثالث در قراردادها
97. نقش عدالت معاوضی در موضوع خسارات قراردادی
98. عدم امکان استرداددین پرداختی در وجه محجور
99. مسئولیت مدیون در فرض تأدیه به محجورِ عام و تلف مال
100. عدم امکان استردادِ دین پپرداختی توسط محجور بر مبنای عدالت معاوضی
101. نقش عدالت معاوضی در مالکیّت ما فی الذّمه
مسائل امتحانی
مسائل امتحانی پایان ترم حقوق تعهدات (مدنی 3)
مسأله اول (نیمسال اول 96)
مسأله دوم (نیمسال دوم 95)
مسأله سوم (ترم تابستانی 1394)
مسأله چهارم (نیمسال اول 96
مسأله پنجم (نیمسال اول 96)
مسأله ششم (نیمسال اول 95)
مسأله هفتم (نیمسال اول 95)
مسأله هشتم (نیمسال اول 95)
مسأله نهم (نیمسال اول 95)
مسأله دهم (نیمسال اول 94)
مسأله یازدهم (نیمسال اول 95)
مسأله دوازدهم (نیمسال اول 95)
مسأله سیزدهم (نیمسال اول 96)
مسأله چهاردهم (تابستان 1394)
مسأله پانزدهم (نیمسال دوم 95)
مسأله شانزدهم (نیمسال اول 96
1395)
مسأله هفدهم(نیمسال اول)
مسأله هیجدهم (نیمسال اول 96)
مسأله نوزدهم (نیمسال اول)
مسأله بیستم (نیمسال اول 95)
مسأله بیست و یکم (نیمسال اول 96)
مسأله بیست و دوم (نیمسال دوم 94)
مسأله بیست و سوم (نیمسال دوم 96)
مسأله بیست و چهارم (نیمسال دوم 96)
مسأله بیست و پنجم (نیمسال دوم 96)
مسائل پایان ترم حقوق مدنی 6 (عقود معین 1)
مسأله اول(نیمسال دوم 95)
مسأله دوم
مسأله سوم (نیمسال دوم )95
فهرست منابع
فهرست لغات و اصطلاحات به زبان انگلیسی