توضیحات

خلاصه عناوین کتاب:
– بررسی نظریات مربوط به ماهیت _ حقوقی ضمان
– شرایط متعاقدین
– ویژگیهای عقد ضمان
– مضمون به
– آثار عقد ضمان
– فهرست آیات قرآن
– فهرست احادیث
– فهرست اعلام
– فهرست کتب